Välkommen till
Vinberg-Ljungby församling

Hemligheter och förtroendenSamtal

Vi som arbetar i församlingen får ibland ta emot uppgifter i förtroende. Det finns ett särskilt regelverk som styr hur dessa uppgifter skyddas och det regelverket är lite olika för de olika tjänsterna. Därför vill vi ge en kort beskrivning av hur reglerna om tystnadsplikt ser ut för olika tjänster.

 

Alla anställda har tystnadsplikt när det gäller uppgifter om någons personliga förhållanden. Detta gäller alla uppgifter när man inte kan vara säker på att det inte är till någons nackdel att tala om något. Undantag är sådana uppgifter som man enligt lag är skyldig att lämna till polis, åklagare eller andra myndigheter. Anställda har också anmälningsplikt i de fall man får veta något som kan betyda att ett barn far illa. Då är man skyldig att anmäla detta till socialnämnden. 

 

Diakoner har en strängare tystnadsplikt när det gäller saker man fått veta under enskild själavård. Undantag är om den det gäller själv medger att diakonen lämnar ut en uppgift, om diakonen kallas som vittne i en domstol eller om anmälningsplikt gäller. 

 

Präster har absolut tystnadsplikt när det gäller saker man fått veta under bikt eller enskild själavård. Här finns inga undantag. En präst kan aldrig tala om vad som sagts, eller vem man talat med. Det gäller även om den som vänt sig till prästen i efterhand vill att prästen berättar. Därför kallas detta för absolut tystnadsplikt. 

 

Bikt och enskild själavård är begrepp som beskriver en särskild situation. Den särskilda tystnadsplikten för präster och diakoner gäller alltså inte i största allmänhet, utan i de situationer då man för ett förtroligt samtal i ett stängt rum. Om du vill lämna ett förtroende i skydd av sådan tystnadsplikt, är det bra för båda parter att göra det tydligt före samtalet. 

 

Anmälningsplikt betyder att man är skyldig att göra en anmälan till kommunens socialtjänst om man får veta något som kan betyda att socialtjänsten behöver ingripa för att skydda ett barn. På samma sätt som exempelvis lärare och vårdpersonal är vi i församlingen skyldiga att göra en anmälan om det finns tecken på att ett barn far illa. Anmälan är inte ett ställningstagande mot någon, utan en omsorg om barnet. Den är ett sätt att vara säker på att situationen blir utredd av människor som har kunskap och resurser för en saklig bedömning. En sådan anmälan görs i regel av församlingens kyrkoherde.

 

Om du vill boka tid för samtal eller vill veta mer om tystnadsplikt, kontakta någon av oss som arbetar i församlingen. Telefonnummer mm hittar du under rubriken kontakt.

Copyright Vinberg-Ljungby församling © 2015. All Rights Reserved. Ansvarig utgivare: Staffan Orrdal